.
tekst tekst tekst
.
.
Welkom op:


www.Concretekunst.nl


Het is enige tijd stil geweest, maar
op dit moment wordt er weer volop
gewerkt aan zowel de website als
aan de concrete kunst.

De eerste werken zijn bijna af en
zullen z.s.m. op de website verschijnen.


Kom snel terug voor meer!
.
.
"Het is hoe het is, en dat blijft zo"
© 2012, SJV (Concretekunst@hotmail.com)
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een uitzondering geldt voor de huidige 3 foto's in de slidebalk