.
tekst tekst tekst
.
.
. Contact


  Contact opnemen kan onder anderen op de volgende manieren:


    +  E-mailen, naar: Concretekunst@hotmail.com
    +  E-mailen, naar: Concretekunst@live.nl
    +  Laat een reactie achter op de site


   Of vul het onderstaande contactformulier in:

.
.
"Wie de bal gooit, hoeft hem niet te vangen"
� 2012, SJV (Concretekunst@hotmail.com)
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie�n, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een uitzondering geldt voor de huidige 3 foto's in de slidebalk