.
tekst tekst tekst
.
.
Achtergrond
.
.
.
"Het is hoe het is, en dat blijft zo"
© 2012, SJV (Concretekunst@hotmail.com)
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.