.
tekst tekst tekst
.
.
Achtergrond

Concrete kunst is een initatief dat in leven is geroepen door de 24 jarige Rotterdamse kunstenaar ‘SJV’. Het doel van concrete kunst is een tegenstroming te bieden voor de alom bekende abstracte kunst. Waar bij abstracte kunst een bepaald beeld kan leiden tot allerlei uiteenlopende gedachten, wordt bij concrete kunst juist getracht om de verschillende elementen te laten leiden naar 1 hoofdgedachte. Volgens SJV is het ontwikkelen van deze concrete kunst maatschappelijk gezien bijna wel noodzakelijk: “De huidige trend lijkt te zijn dat steeds minder mensen zeggen waar het op staat, en er steeds meer om zaken heengedraaid wordt. Men vertelt elkaar van alles, behalve de waarheid. Dit is ongetwijfeld ook een van de redenen waarom steeds minder mensen lijken te beseffen hoe alles nu echt in elkaar steekt. En dat terwijl de waarheid zo simpel is, de waarheid is immers het enige wat echt bestaat. Daarnaast is de waarheid ook nog eens volkomen logisch. Alleen al daarom wordt het in een zich steeds verder uitbreidende maatschappij steeds belangrijker dat we ons blijven bezig houden met de daadwerkelijke kern van de zaak, en dat we ons niet te veel laten afleiden door allerlei interpretaties en randzaken”. En precies dit, is wat de concrete kunst probeert te realiseren.
.
.
.
"Het is hoe het is, en dat blijft zo"
© 2012, SJV (Concretekunst@hotmail.com)
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.